Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Ochrana osobních údajů


V souladu s ustanoveními čl. 12, 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), zpřístupňuje město Jilemnice informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných městem Jilemnice, tj. zejména jednotlivými odbory Městského úřadu Jilemnice, kdy pod město Jilemnice spadá dále např. i činnost Městské policie Jilemnice, Pečovatelské služby Jilemnice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jilemnice.

1. Správce osobních údajů

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Email: posta@mesto.jilemnice.cz 
Datová schránka: g2nbdtx
Telefon: 481 565 111
IČO: 00275808 

2. Kontakty na pověřence

Jako orgán veřejné moci jsme byli povinni jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, kdy i na něho se můžete v záležitostech ochrany Vašich osobních údajů obracet na tyto kontakty:

E-mail: poverenec@mesto.jilemnice.cz 
Telefon: 603 384 456

3. Účely zpracování a jeho zákonnost, tj. právní důvod zpracování

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli plnit povinnosti, které nám jsou uloženy příslušnými právními předpisy, a to jak v přenesené, tak v samostatné působnosti. Máme za úkol např. pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem; pečovat o svůj majetek; zajišťujeme informační a poradenský servis, přijímáme a vyřizujeme Vaše stížnosti, náměty. Jsme obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. obec typu III. – obec s rozšířenou působností), což znamená, že vykonáváme vybrané činnosti v přenesené působnosti (státní správy) pro obce spadající do našeho územního obvodu – vyřizujeme např. agendy: matriky, stavebního úřadu, životního prostředí, silničního správního úřadu, přestupků, registru vozidel, řidičských průkazů, živnostenského úřadu a další. Při všech těchto činnostech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě níže uvedených prvních základech, tj. především:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
  a dále
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy; tj. např. vztahy s dodavateli, odběrateli, nájemníky, partnerskými městy apod.;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě; resp. tento právní důvod zpracování uplatňujeme pouze u samostatné působnosti, tj. v případě, že vystupujeme v postavení soukromoprávního subjektu, který chce např. ochránit své majetkové zájmy;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Ve všech těchto výše uvedených případech můžeme zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu, to samozřejmě za předpokladu dodržení ostatních podmínek pro jejich zpracování.

Osobní údaje zpracováváme ještě také na základě Vašeho souhlasu, ale to pouze v případě, že nám tento souhlas udělíte, tj. jedná se o právní důvod:

 • zpracování na základě uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů.

Pokud souhlas udělíte, můžete jej kdykoli odvolat. Vezměte však na vědomí, že s odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste nám dali před jeho odvoláním. V okamžiku odvolání souhlasu přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Souhlas nejste povinni udělit a s neudělením nebo odvoláním souhlasu není spojen žádný negativní důsledek pro Vaši osobu.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

V žádném případě sami nepoužíváme ani nepředáváme Vaše osobní údaje subjektům, které by je využívaly k jakýmkoliv komerčním (marketingovým, reklamním) účelům a podobným aktivitám.

Předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nemáme v úmyslu.

5. Jakým způsobem osobní údaje získáváme

Jako orgán veřejné moci v rámci výkonu přenesené působnosti získáváme (samozřejmě při splnění všech zákonných podmínek) tzv. právně závazné údaje – referenční údaje ze základních registrů prostřednictvím jednotlivých agendových informačních systémů, které obsahují mj. i Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme i tím, že nám je sami sdělíte, například vyplněním v žádostech, přihláškách apod.

6. Doba uložení

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, kdy jejich doba uchování se řídí zejména platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány, tj. dokumenty v papírové podobě fyzicky zlikvidovány (skartovány) a/nebo osobní údaje zpracovávané elektronicky smazány z jejich nosičů ze všech systémů, včetně vytvořených případných záloh.

7. Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

8. Informace o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • podat stížnost (čl. 77 GDPR)
 • na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně na podatelnu správce osobních údajů nebo elektronicky způsobem (viz výše jak uvedeno v bodu 1.).

A/ Právo být informován o: kontaktních údajích správce; účelu, za jakým jsou osobní údaje požadovány; příjemcích poskytnutých osobních údajů; úmyslu správce předat osobní údaje třetí straně; době, po kterou budou osobní údaje uloženy; svých právech v oblasti ochrany osobních údajů.

B/ 1. Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo podat žádost o informaci, zda zpracováváme Vaše osobním údaje a v jakém rozsahu. V případě, že tomu tak je, máte právo znát zejména: účel zpracování osobních údajů; kategorie dotčených osobních údajů; příjemce osobních údajů; dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy; informace o zdroji osobních údajů.
B/ 2. Právo na opravu, resp. doplnění zpracovaných osobních údajů, včetně jejich žádaného doplnění.
B/ 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut), tj. právo na bezodkladný výmaz uložených osobních údajů (nicméně to pouze v případě, že pro zpracování Vašich osobních údajů nebudeme mít legitimní důvody zachování uložených osobních údajů, například povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat; osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány; byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů; osobní údaje byly zpracovány protiprávně).
B/ 4. Právo vyžádat si omezení zpracování, a to zejména z důvodu napadení oprávněnosti zpracování nebo faktické správnosti uložených osobních údajů.
B/ 5. Právo na přenositelnost údajů; pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně (tj. výpočetní technikou), můžete požadovat poskytnutí těchto údajů ve strojově čitelném formátu, a to tak, abyste je mohli předat jinému subjektu. 
B/ 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; toto právo náleží pouze v případě, že zpracování bylo prováděno pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni či pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany.
B/ 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

C/ Právo být správcem informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení, tj. zejména pokud by došlo k úniku Vašich osobních údajů, které by mohly mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

D/ Právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených v Nařízení o ochraně osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení o ochraně osobních údajů. Rovněž máte právo na účinnou soudní ochranu proti závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se Vás týká, a právo na soudní ochranu, jestliže máte za to, že Vaše práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Lhůty pro uplatňování práv, finanční náklady

Pokud budete uplatňovat práva výše uvedené pod bodem B, jsme povinni Vám informaci o přijatých opatřeních poskytnout bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Lhůtu můžeme ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž Vás musíme informovat, včetně důvodů prodloužení.

Informace a veškerá sdělení a veškeré úkony, které vůči nám budete činit dle Nařízení o ochraně osobních údajů (tj. uplatňování práv specifikovaných výše v bodech A až C) Vám poskytneme a budeme činit bezplatně. Pouze v případě, kdy by byla Vaše žádost zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovala, můžeme buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost však musíme doložit.

Informace o Vašich právech jsou uvedeny např. na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz

Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

CELEX_32016R0679_CS_TXT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 952,9 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
6
29
3
30
4
31
3
1
2
2
4
3
2
4
4
5
3
6
3
7
5
8
3
9
4
10
3
11
3
12
2
13
4
14
3
15
5
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
5
24
4
25
5
26
3
27
4
28
4
29
3
30
3

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru