Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Povodně

Povodní se dle vodního zákona rozumí: přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Stupně povodňové aktivity:

 1. stupeň (STAV BDĚLOSTI) - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

 2. stupeň (STAV POHOTOVOSTI) - se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

 3. stupeň (STAV OHROŽENÍ) - se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.

Chování před povodní

Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijměte vlastní opatření, mějte svůj plán. Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost. Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku. Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (můžou-li vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů.

Hrozí-li povodeň,  je dobré si předem chránit i majetek:

 • Vytvořením hrází proti stoupající vodě, utěsněním vstupů do budov a kanalizačních vpustí.
 • Stěhováním potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů do výše položených míst.
 • Uložením cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií.
 • Odvozem nebo nezávadnou likvidací nebezpečných látek.
 • Zajištěním ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu včasným vyvezením dopravního prostředku a jeho uvedením do pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě.
 • Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

Chování při povodni

 1. Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
 2. Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci.
 3. Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
 4. Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
 5. Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času. Domácí mazlíčky vezměte s sebou nebo je přestěhujte do vyšších pater a zásobte je vodou a jídlem.
 6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky uzavřete hlavní přívod plynu a vody, vypněte přívod elektrického proudu. Ale POZOR ! - Nedotýkejte se elektrických spotřebičů pod proudem máte-li mokré ruce nebo stojíte-li ve vodě.
 7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
 8. Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
 9. Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zaplavená území. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí.
 10. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc.
 11. Dodržujte zásady pro opuštění bytu.

Chování po povodni

Váš dům byl zasažen povodní. I když už voda opadla, mějte na paměti těchto několik rad:

 • nevstupujte do tekoucí vody, nepřibližujte se k poškozeným budovám dokud nedostanete pokyn, nevracejte se domů bez povolení příslušného pracovníka (starosta obce, velitel zásahu hasičů, statik apod.),
 • věnujte i nadále pozornost zprávám o počasí a varováním před případnou další povodní,
 • nechte si zkontrolovat stav rozvodů (elektřina, plyn, voda) v domě; nepoužívejte nezkontrolované elektrické spotřebiče - mohou být zdraví i životu nebezpečné,
 • s úklidem domu vám mohou pomoci dobrovolníci z nevládních organizací, starosta obce vám může podat informaci o možnostech finanční pomoci,
 • dokumentujte si průběžně škody na vašem majetku; kontaktujte zástupce vaší pojišťovny.

Povodně představují riziko pro vaše zdraví i psychiku. Věnujte pozornost sobě, své rodině i vašim sousedům a známým:

 • vyhněte se kontaktu s tekoucí vodou. Voda při povodni může obsahovat ropné látky, biologický odpad či chemikálie.
 • Snažte se co nejdříve opravit závady na septiku, kanalizaci či čistírně odpadních vod. Další únik odpadních vod zvyšuje riziko onemocnění.
 • Informujte se u svého dodavatele pitné vody o kvalitě vody v potrubí a používejte ji jen po schválení.
 • Očistěte a desinfikujte vše, co je vlhké. Zachovejte jen trvanlivé potraviny v uzavřených obalech. Rozmrazené či jinak poškozené potraviny vyhoďte. Zvažte, které oblečení si ponecháte, tkanina může obsahovat chemikálie z kontaminované vody.
 • Dostatečně odpočívejte a jezte. Stanovte si reálný harmonogram úklidových prací.
 • Při známkách stresu (vyčerpání, podrážděnost, nespavost či odevzdanost) vyhledejte včas odbornou pomoc.

Zdroj: Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
1
2
2
4
3
7
4
5
5
4
6
4
7
4
8
3
9
3
10
5
11
3
12
4
13
4
14
4
15
3
16
2
17
4
18
5
19
4
20
3
21
6
22
4
23
4
24
3
25
5
26
4
27
4
28
6
29
3
30
4
31
3
1
2
2
4

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26
27
28 29
30 31 1 2

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru