Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 52 917 214,21 Kč
  • Číslo zakázky: ZZVZ/0111/18
  • ISVZUS: Z2018-038308
  • Platnost zakázky: 31.10.2018 - 06.12.2018

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadávána ve spolupráci více zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Zadavatelé, Liberecký kraj a Město Jilemnice, uzavřeli dle §7 odst. 2 zákona Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/286, revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“. V rámci této spolupráce v předmětné zakázce vystupuje a je oprávněn k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky zadavatel Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Veřejná zakázka může být spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A: Rekonstrukce silnice II/286 a vybudování okružních křižovatek

Investorem akce A je Liberecký kraj.

Předmětem plnění akce A je celková rekonstrukce silnice č. II/286 v Jilemnici, ul. Žižkova v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a ul. K Břízkám. V rámci akce budou stávající dvě křižovatky nahrazeny kruhovými objezdy. První okružní křižovatka bude na ul. Žižkova s ul. K Břízkám a druhá na ul. Žižkova s ul. Roztocká x Geologa Pošepného. Celá akce je projekčně rozdělena na dvě etapy, konkrétně Etapu I. (SO 101.1) a Etapu II. (SO 101.2). Délka rekonstruovaného úseku je 524,75 m, šířka komunikace je 6,50 m. Okružní křižovatka ul. Žižkova s ul. K Břízkám bude o vnějším průměru 32,00 m, šířka jízdního pruhu bude 6,25 m + 3,00 m rozšiřující prstenec pro průjezd nákladní dopravy. V km 0,015 bude zřízena mini okružní křižovatka ul. Žižkova s ul. Roztocká x Geologa Pošepného s přejezdovým středovým ostrůvkem z kamenné dlažby. Dále bude řešeno odvedení srážkových neznečištěných vod z celé ulice Žižkova a přilehlého povodí do nově zřízených uličních vpustí.

 Akce B: Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání

Investorem akce B je Město Jilemnice.

Předmětem plnění akce B jsou stavební objekty a jejich části neuvedené v akci A celkové rekonstrukce silnice II/286 v Jilemnici, Žižkova ulice. Součástí rekonstrukce křižovatky s ulicí K Břízkám bude vybudování nového chodníku při ul. K Břízkám, včetně provedení konstrukce betonové monolitické opěrné zdi s kamenným obkladem. Výška opěrné zdi „B“ je od 1,50 m do 3,41 m. Chodník bude napojen na oboustranný chodník ul. Žižkova. Podél ul. Žižkova je navržen oboustranný chodník min. šířky 1,75 m a podélné parkovací stání min. šířky 2,00 m. Dále budou upravena nároží křižovatek podél ul. Žižkova. Součástí zakázky jsou dále části vodohospodářských objektů (SO 303.1, 303.2 – Dešťová kanalizace a SO 304 – Retenční nádrž s užitečným objemem 225 m³), elektro a sdělovací objekty (SO 401.1, 401.2 – Veřejné osvětlení), vegetační prvky (SO 800 – Vegetační úpravy) s opatřeními na stávající vegetaci a založením nových vegetačních prvků s následnou rozvojovou péčí a dále dodávka plastiky do okružní křižovatky.

Zástupcem zadavatelů je dle uzavřené Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/286, revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ Liberecký kraj. Kontaktní osoba – Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje, tel.: + 420 485 226 992, email: romana.peknusova@kraj-lbc.cz

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 96 zákona na profilu zadavatele:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=205273 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Smlouva o provedeni stavby (typ: PDF, velikost: 8.01 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.