Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Odstranění objektu bývalé výtopny čp.133 v Jilemnici

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč
  • Číslo zakázky: 01/VZ/2013
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 29.11.2012 - 20.12.2012

Předmětem zakázky jsou stavební práce vedoucí k odstranění stávajícího objektu bývalé výtopny č.p. 133 v Jilemnici . Ta se nachází v zastavěné části intravilánu obce. Stavební pozemek je přístupný z veřejné místní  komunikace Studentská. Terén je v místě stavby rovinný, pozemek je oplocen. Na předmětném pozemku se dále nachází skládka čedičového kameniva, které je třeba přetřídit a přemístit. Investor je vlastníkem odstraňovaného objektu i přilehlých pozemků pro zařízení staveniště. Betonové panely umístěné v severovýchodním rohu parcel č.99/4 a 99/5 budou ponechány na svém místě bez jakéhokoliv zásahu.Zadáním ze strany investora je odstranění veškerých konstrukcí do výškové úrovně -1,0m pod vrchní líc stávající betonové podlahy bývalé výtopny (detail viz výkres F2 z PD) a následné navezení zeminy na původní úroveň, přičemž  původní  účelová  přístupová komunikace z betonových panelů  zůstane zachována a terénní úpravy budou provedeny na sever od této komunikace. Po dobu výstavby dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem staveništních mechanizmů a dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum. Práce budou proto prováděny výhradně v pracovních dnech a v sobotu od 7:00 do 20:00 hodin.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídky (typ: PDF, velikost: 136.13 Kb)
Zadání (typ: PDF, velikost: 176.79 Kb)
Příloha č.1 (typ: DOC, velikost: 67.50 Kb) - krycí list nabídky
Příloha č.2 (typ: DOC, velikost: 53.00 Kb) - Čestné prohlášení
Příloha č.3 (typ: XLS, velikost: 76.50 Kb) - Výkaz výměr
Příloha č.4 (typ: DOC, velikost: 62.00 Kb) - Návrh smlouvy
PD (typ: DOC, velikost: 66.00 Kb) - Průvodní a souhrnná zpráva
PD (typ: PDF, velikost: 168.53 Kb) - situace
PD (typ: PDF, velikost: 105.59 Kb) - Sitace 1:500
PD (typ: PDF, velikost: 292.12 Kb) - Půdorys
PD (typ: PDF, velikost: 282.15 Kb) - Řezy
PD (typ: PDF, velikost: 95.51 Kb) - Pohledy 1
PD (typ: PDF, velikost: 53.17 Kb) - Pohledy 2
PD (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb) - obsah
Vyjádření síťařů 1 (typ: ZIP, velikost: 3.97 MB)
Vyjádření síťařů 2 (typ: ZIP, velikost: 4.70 MB)
Fotodokumentace (typ: ZIP, velikost: 2.75 MB) - Výběr z pořízené fotodokumentace
Doplňující informace (typ: PDF, velikost: 377.55 Kb) - Na zákldě písemné žádosti uchazeče o veřejnou zakázku poskytlo město Jilemnice tyto doplňující informace
Protokol z otevírání obálek (typ: PDF, velikost: 2.85 MB)
Protokol o posouzení kvalifikace (typ: PDF, velikost: 1.70 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (typ: PDF, velikost: 1.50 MB)
Zpráva o posouzení a hodnocení (typ: PDF, velikost: 1.48 MB)
Uzavrena SOD (typ: PDF, velikost: 2.20 MB)
Dodatek c. 1 smlouvy o dilo (typ: PDF, velikost: 373.03 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.