Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
23.06.2017Usnesení - přerušení vodoprávního řízení ve věci odstranění vodního díla "Vodní zdroj" na st. p. č. 660/1 a 742 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 80.93 Kb)
Žadatelé: SVBJ č.p. 508, Horní Rokytnice
23.06.2017Rozhodnutí - stavební povolení k provedení stavby "Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice" (typ: PDF, velikost: 163.77 Kb)
žadatel: Obec Vítkovice, IČ 00276260
23.06.2017Návrh programu 73. schůze RM (typ: PDF, velikost: 107.54 Kb)
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
20.06.2017Příloha č. 5 a k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 90.54 Kb)
přehled akcí obnovy kulturních památek
20.06.2017Příloha č. 5b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 372.14 Kb)
rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017
20.06.2017Příloha č. 5c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 128.70 Kb)
rozhodnutí Ministerstva kultury - účelová dotace
20.06.2017Příloha č. 6a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jana Šaldová
20.06.2017Příloha č. 6b k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 105.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Radek Lukeš
20.06.2017Příloha č. 6c k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 106.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Jana Nepomuckého)
20.06.2017Příloha č. 6d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 107.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Václava)
20.06.2017Příloha č. 7a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 185.17 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 151.29 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7c k 28. zasední ZM (typ: PDF, velikost: 117.32 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 8a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 67.50 Kb)
návrh na vypořádání majetku svěřeného příspěvkové organizaci Sportovní centrum přílohou ke zřizovací listině
20.06.2017Příloha č. 8b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.86 Kb)
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovního centra, příspěvkové organizace
19.06.2017Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 362.18 Kb)
19.06.2017Návrh programu 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 235.28 Kb)
19.06.2017Příloha č. 1 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 42.28 Kb)
návrh na konání místního referenda
19.06.2017Příloha č. 2a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 137.06 Kb)
příloha
19.06.2017Příloha č. 2b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 109.05 Kb)
rozvaha
19.06.2017Příloha č. 2c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 105.25 Kb)
výkaz zisku a ztráty
19.06.2017Příloha č. 2d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
protokol o schvalování účetní závěrky
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
19.06.2017Příloha č. 3a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
19.06.2017Příloha č. 3b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 62.94 Kb)
návrh závěrečného účtu
19.06.2017Příloha č. 3c k 28. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
závěrečný účet
19.06.2017Příloha č. 3d k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
závěrečný účet za rok 2016
15.06.2017Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy - Poniklá (typ: PDF, velikost: 179.59 Kb)
15.06.2017Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 182.03 Kb)
ppč. 2020/1, k.ú. Jilemnice
15.06.2017Zápis z 72. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.30 MB)
zápis a schválená usnesení
13.06.2017Dny lidové architektury (typ: PDF, velikost: 466.50 Kb)
8. - 9. 7. 2017
12.06.2017Jilemnicko - svazek obcí - Závěrečný účet za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Jilemnicko za rok 2016, Rozpočtový výhled (typ: PDF, velikost: 2.82 MB)
08.06.2017Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a územního řízení o dělení a scelování pozemků: Dělení pozemků, komunikace a prodlužení distribučních sítí – vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě Za Jinov (typ: PDF, velikost: 212.84 Kb)
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
07.06.2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily (typ: PDF, velikost: 1.68 MB)
Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/010/2017 na prodej majetku v k. ú. Semily
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
05.06.2017Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
05.06.2017Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2016
05.06.2017Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
Sestava závěrečný účet za rok 2016 – plné členění podle rozpočtové skladby
05.06.2017Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2016
05.06.2017Příloha k vyhlášce 2/2017 (typ: DOCX, velikost: 11.99 Kb)
Seznam veřejných prostranství v intravilánu města Jilemnice, na která je zakázán vstup psů
05.06.2017Příloha k vyhlášce 2/2017 (mapka) (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
02.06.2017Přijímání nových policistů pro Liberecký kraj (typ: PDF, velikost: 349.68 Kb)
31.05.2017Výběrové řízení - referent/referentka odboru územního plánování a stavebního řádu (typ: PDF, velikost: 516.65 Kb)
29.05.2017Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 360.74 Kb)
29.05.2017Zápis z 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.12 MB)
zápis a schválená usnesení
26.05.2017Novostavba RD s přípojkami technické infrastruktury na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 279/46 (trvalý travní porost) a 279/50 (trvalý travní porost) v katastrálním území Hrabačov. (typ: PDF, velikost: 427.95 Kb)
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
03.05.2017Státní pozemkový úřad, Liberec - Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování (typ: PDF, velikost: 350.35 Kb)
02.05.2017Rozpočtové opatření RM č.2/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 39.66 Kb)
02.05.2017Rozpočtové opatření ZM č.1/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 30.00 Kb)
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
28.04.2017Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 483.11 Kb)
21.04.2017Grantový program města Jilemnice na rok 2017 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.70 Kb)
05.04.2017Rozpočtové opatření RM č.1/2017, schválené 29.3.2017 (typ: DOCX, velikost: 15.49 Kb)
24.03.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 274.26 Kb)
22.03.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (typ: PDF, velikost: 271.57 Kb)
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
06.03.2017Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 338.09 Kb)
27.02.2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 171.47 Kb)
27.02.2017Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 53.24 Kb)
27.02.2017Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 58.10 Kb)
27.02.2017Rozpočtový výhled na roky 2016-19, schválený ZM 9.9.2015 (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
06.02.2017Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 139.55 Kb)
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
14.12.2016Vyhlášení Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 269.08 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 339.17 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: XLSX, velikost: 19.74 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
08.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.1 (typ: PDF, velikost: 246.60 Kb)
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
19.06.2015Výsledky grantového programu (typ: DOCX, velikost: 14.85 Kb)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.05.2014Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 251.65 Kb)
20.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK (typ: PDF, velikost: 569.00 Kb)
Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa
18.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP (typ: PDF, velikost: 692.37 Kb)
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
04.11.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 13.19 Kb)
Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
13.09.2013Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.21 ze dne 9.9.2013 (typ: DOC, velikost: 17.50 Kb)
11.09.2013Usnesení - KÚLK (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení
10.09.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 526.48 Kb)
Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
17.07.2007Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 (typ: POSUZOVANI-VLIVU1, velikost: 157.62 Kb)
Str.1
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.