Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Městská památková zóna Jilemnice

Městská památková zóna Jilemnice

Péče o kulturní dědictví má řadu forem, rovněž stupeň ochrany jednotlivých nemovitostí a vybraných území a přístup k nim z hlediska zájmů státní památkové péče je různý.

Památkový fond České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území, kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností. Vybraná skupina z památkového fondu je zvýšenou měrou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou to kulturní památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.

Památkově chráněná území jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo. Památková rezervace představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území, památkové ochranné pásmo slouží k ochraně obrazu takového území.

Památkovou zónou jsou vyhlašována území sídelních útvarů nebo jejich částí se zachovalou půdorysnou osnovou a hmotovou strukturou. Podíl dochovaných původních historických staveb a kulturních památek je nižší než v památkové rezervaci. Jde zejména o historická jádra měst nebo jejich části, zástavbu kolem náměstí, památkovou zónou vedle sídla může být i historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.

V památkových zónách jsou chráněny nejen jednotlivé kulturní památky , ale i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky drobné architektury, materiály apod.

Městská památková zóna Jilemnice byla ustanovena Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích  Východočeského kraje Východočeským KNV, která nabyla platnosti dne 1.11.1990.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
25.06.201320 let uplatňování programu regenerace městské památkové zóny (typ: PPT, velikost: 35.92 MB)
Prezentace ze semináře "Život s památkami", Liberec 19.6.2013
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.